Stále dokonalejší technika


Roboti všeho druhu

Jestliže Vás zajímá, co dneÅ¡ní stroje dokážou, tak je dobré podívat se na video z výrobní linky nÄ›jaké automobilky, protože zde jde hezky vidÄ›t automatizované procesy, které zajiÅ¡Å¥ují vÅ¡emožní roboti. TÅ™eba takové bodové svaÅ™ování zvládají opravdu skvÄ›le, takže na karoserii sází jeden plech za druhým až nám vnikne pohledná karoserie. PrávÄ› průmyslová revoluce poÄítá s masivní automatizací a výrazným snížením poÄtu zamÄ›stnanců na manuálních pozicích. PÅ™eci jen stroje pracují neúnavnÄ› a pÅ™i radÄ› procesech jsou levnÄ›jší než lidé.

robot na Marsu

Na druhou stranu je tu vysoká poÅ™izovací cena, takže na návratnost je zapotÅ™ebí nÄ›jakou tu dobu si poÄkat. Automatizaci je potÅ™eba dobÅ™e promyslet, protože každá spoleÄnost má svá specifika, a proto je nÄ›kdy potÅ™eba vyrábÄ›t jednoúÄelové stroje. Po volbÄ› strojů pÅ™ichází programování, aby procesy na sebe hezky navazovali a výrobní Äasy byli co nejkratší. ZpoÄátku bude tedy potÅ™eba nÄ›jaké to ladÄ›ní.

Stále se máme kam posouvat

I když ÄlovÄ›k vynalezl už mnoho užiteÄných vÄ›cí a slavných vynálezů, tak stále je potÅ™eba, aby bádání a vývoj pokraÄoval vpÅ™ed. V dneÅ¡ní dobÄ› si toho můžeme všímat tÅ™eba u elekroniky, kdy tÅ™eba za dva roky pÅ™ijdou nové technologie a výkonnÄ›jší souÄástky, takže ty naÅ¡e starší za stejnou cenu na tom můžou být výkonovÄ› znatelnÄ› hůře. Rozvoj techniky pomáhá v řadÄ› oblastech a také pomáhá tomu, abychom se my lidé mÄ›li lépe.

oko se zaměřovaÄem

Díky strojům můžeme totiž lidi oprostit od namáhavé a zdraví Å¡kodlivé práce, nebo jim ji alespoň z velké míry usnadnit a udÄ›lat bezpeÄnÄ›jší. Není to tedy jenom o penÄ›zích. PÅ™i výrobÄ› a používání techniky jdeme také kupÅ™edu v oblasti ekologie, protože továrny musí pÅ™i vypuÅ¡tÄ›ní Å¡kodlivých látek do ovzduší dodržovat limity a tÅ™eba u aut platí emisní normy, které se pravidelnÄ› kontrolují. Podílet se tedy na vývoji techniky může být prospěšné hned z nÄ›kolika různých stránek.